Semalt hünärmeni, Google Analytics-den içerki traffigi nädip aýyrmalydygyny düşündirýär

Adamlar internetden mugt Google Analytics-i ulanjak bolýarlar. Google, web sahypalarynyň eýelerine spam we beýleki spam görnüşleriniň öňüni almak üçin öz sahypalaryna girýän ähli traffigi yzarlamaga we gözegçilikde saklamaga kömek edýär. Adamlaryň saýtdaky işleriniň, Google Analytics-iň alyp, hasabatlara goşup biljek traffigini hem döredip biljekdigini ykrar etmegi hökmandyr. Bu içerki traffigi petiklemedik bolsa, alnan netijeleriň dogrudygyny kepillendirip bolmaz. Içerki traffigi petiklemek, biriniň saýta girmegini we işgärlerini, şeýle hem bu sahypa girýän beýleki guramalardan başga biriniň girmegini aňladýar.

Netijede, içerki traffigi analitikler tarapyndan gözden geçirmekden başga ýol bilen takyk ýol netijelerini almagyň ýeke-täk ýoly. Munuň ähmiýeti, içerki traffigiň diňe bir ýol hereketiniň hasabatlaryna däl, eýsem öwrüliş nyrhlaryna-da garşy çykmagydyr. Bu meseläni çözmek ýönekeý we ulanyjylar iki warianty saýlap bilerler.

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson, teklip edilen her bir usul üçin berjaý edilmeli görkezmelere göz aýlaýar .

Içerki traffigi hasaba almagyň usullary

# 1 Google analitik brauzeri goşmaçasy ýok

Bu usul, guramanyň içerki traffiginiň öňüni almak üçin ulanylýan iň aňsat usullaryň biri bolup hyzmat edýär. “Google Analytics” giňeltmesi bilen, guralyň içerki işleri yzarlap bilmejek usuly ýok. Firefox brauzeri bilen gowy işleýär. Eger biri giňeltmäni ulanyp bilmese, başga bir alternatiwa bar. Ulanyjylar “Google Analytics” -den çykmak goşmaçasyny hem ulanyp bilerler. “Google Analytics” ýok ýaly işleýär, gelýän traffigiň içerki trafigiň öňüni alýar. Soňkusy bilen deňeşdirilende, birnäçe brauzerde işleýär. Bu brauzerler IE, Safari, Google Chrome, Firefox we Opera ýaly. Bu giňeltmeler ulanylanda, aşakdaky nokatlary hemişe ýatda saklaň:

 • Giňeldiş diňe ulanyjynyň gurýan brauzeri bilen işleýär. Adamlar, diňe bir bolany üçin, ähli brauzerler üçin işleýär diýip pikir etmeli däldir. Biri birnäçe brauzer ulanýan bolsa, bu brauzerleriň hersine goşmaçany guruň.
 • Şeýle hem, giňeltmegiň dizaýny, beýleki web sahypalarynyň ýol hasabatlarynda peýda bolmagynyň öňüni almak däldir. Diňe Google Analytics-iň ähli içerki saýtlar üçin girişini çäklendirýärler.
 • Kimdir biri Google Analytics-iň maglumata girmegini islese, diňe goşmaçany öçüriň.

# 2 Google Analytics IP Filtrini düzüň

Içerki traffigi petiklemegiň usuly, ýol maglumatlarynyň bitewiligini tygşytlaýan adamlar bilen adaty bir zat. Şonuň üçin Google ipv4 we ipv6 üçin süzgüçleri goldaýar. Statik IP adresi blokirlemek bilen, şol IP adresden gelýän ähli traffigi blokirlemek mümkin. Ine, bu barada nädip geçmeli:

 • Kimdir biri IP adresini bilmek islese, CmyIP web sahypasyna girmeli. IP adresini göçüriň ýa-da belläň.
 • Google Analytics-i açyň we Admin opsiýasyna başlaň.
 • Soňra, Hasap bölüminiň aşagyndaky Süzgüçleri saýlaň.
 • Goşma süzgüçini saýlaň we täze ýörite süzgüçiň adyny beriň.
 • Süzgüç görnüşi öňünden kesgitlenmeli.
 • Peýda bolan menýudan aýyrmagy we traffik ýazgylaryny islemeýän IP adresiňizi goýuň.

Bular belli bir IP adresinden traffigi äsgermezlik edýärler. IP adresleriniň bir toparyny aýyrmak niýeti bar bolsa, ýokardaky prosedura eýeriň. Şeýle-de bolsa:

 • Süzgüç görnüşinde adaty saýlaň.
 • Aýyrmak opsiýasynyň aşagynda doldurmak we IP adresi saýlamak üçin süzgüç meýdançasy bar.
 • Süzgüç nagşy, aýyrmak isleýän ähli IP adreslerine laýyk gelýän aňlatmany öz içine almalydyr.
 • Saklaň.

mass gmail